Vilkår

Booking-vilkår og betingelser

 1. Juvet Bungy AS forbeholder seg retten til å endre, utsette eller avbestille enhver tur hvis vi føler at vannstand eller værforhold på den bestilte dagen utgjør en sikkerhetsrisiko.
 1. Juvet Bungy AS godtar bestillinger på nettsiden eller over skranken. Betaling kan kun gjøres med bankkort eller Vipps på nett.
 1. Juvet Bungy AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i brosjyredetaljer eller hjemmesideoppføringer, og andre firmadokumenter, før og etter at bestillinger er mottatt og bekreftet. De fleste av disse endringene vil være mindre, og i de fleste tilfeller vil vi informere deg så snart som mulig.
 1. Selv om Juvet Bungy har ansvarsforsikring, anbefales det sterkt at deltakere selv sørger for å ha forsikring som dekker ekstremsport-deltagelse. Deltakere må gjøres oppmerksom på av den som bestiller strikkhoppingen at strikkhopping innebærer en grad av risiko som kan omfatte død og funksjonshemning. Selv om Juvet Bungy AS vil håndtere disse risikoene er det fortsatt en sjanse for at deltakerne kan falle i vann eller utsettes for høydereksponering og mange andre potensielle farer forbundet med vår aktivitet. Deltakerne vil kun bli akseptert under den forståelse at de er klar over disse risikoene og ønsker å delta av egen fri vilje.
 1. Når du signerer eller fyller ut et påmeldingsskjema eller booking/ansvarsfraskrivelsesskjema, eller mottar en bestillingsbekreftelse, samtykker du i å respektere og overholde bestillingsvilkårene og aktivitetsvilkårene som er dokumentert av Juvet Bungy AS. Du erkjenner at alle deltagerne i din gruppe er klar over disse vilkårene før aktivitetsdatoen.

 

Aktivitet – Vilkår og Betingelser

Informasjon og vilkår for deltagelse i strikkhopp i regi av Juvet Bungy AS.

 1. Deltager i strikkhopp er kjent med at aktiviteten medfører risiko for personskade, og aksepterer med dette at arrangøren, Juvet Bungy AS, dets daglig leder og alle ansatte i selskapet, er uten ansvar for enhver skade på person eller eiendeler som oppstår på grunnlag av aktiviteten, også om skaden skyldes uaktsomhet fra Juvet Bungy AS, dets daglig leder og alle ansatte i selskapet sin side. Dette gjelder også tap av og skade på eiendeler under hele oppholdet.

Deltager erklærer at krav av enhver art som følge av aktiviteten, eller på grunn av skader eller tap av eiendeler under hele oppholdet hos Juvet Bungy AS, ikke vil bli fremmet mot Juvet Bungy AS, dets daglige leder eller noen av selskapets ansatte. Dette gjelder også krav som fremsettes av deltagers gjester, familie, slektninger, venner eller nærmeste pårørende.

 1. Dersom deltaker ikke er norsk statsborger eller bosatt i Norge, erklærer deltager ved å underskrive denne erklæringen, at man anerkjenner Juvet Bungy AS sine regler og vilkår og ikke undergraver disse ved å gå til søksmål mot Juvet Bungy AS, dets daglige leder eller noen av selskapets ansatte, fra sitt eget hjemland eller fra et annet land.
 2. Deltageren erkjenner med sin underskrift på selve hoppdagen å ha mottatt nødvendig informasjon om skaderisiko fra Juvet Bungy AS.
 3. Hver deltager vil før hopp gjennomføres bli instruert og forklart hvordan hopp skal gjennomføres, og de sikkerhetsrutiner som skal følges. Deltager forplikter seg til å rette seg etter de instrukser som blir gitt, og bekrefter med sin underskrift på hoppdagen at slike instrukser har blitt gitt.
 4. Juvet Bungy AS forbeholder seg retten til uten nærmere begrunnelse å avvise deltager som ansees uegnet til å gjennomføre aktiviteten.
 5. Enhver deltaker plikter å gi alle opplysninger om egen helse og skader som kan ha relevans for gjennomføringen av aktiviteten. Dette gjelder alle nåværende og tidligere skader eller sykdommer som Juvet Bungy AS ber opplyst. Deltakeren er forøvrig selv ansvarlig for å gi informasjon om opplysninger de selv mener kan ha betydning for gjennomføring av aktiviteten.

Juvet Bungy AS kan om det anses påkrevd, kreve dette skriftlig opplyst og bekreftet.

Hver deltager skal gis mulighet til å gi slike opplysninger i fortrolighet, og Juvet Bungy AS har taushetsplikt om opplysninger som bli gitt i denne sammenheng.

 1. Deltakerne bekrefter at de er over 15 år, eller har med en forelder eller foresatt til å signere på Juvet Bungy AS sine vilkår, samt på registreringsskjema som fylles ut på hoppdagen.
 2. Deltageren aksepterer at etter registrering, eller hvis deltakernes hopp av ulike grunner ikke gjennomføres, vil det ikke være noen mulighet for refusjon av hoppet. Det kan likevel være grunnlag for å tilbakebetale kostnader i forbindelse med kjøp av video.
 3. Ved å underskrive påmeldingsskjema og ansvarsfraskrivelsesskjema på hoppdagen, gir deltager Juvet Bungy AS retten til å benytte videoopptak, fotografier og andre medier gjort av deltaker, eller andre, til bruk i sosiale medieformål og/eller markedsføring av Juvet Bungy AS.

Kjøpsvilkår

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Juvet Bungy, Kreklingstien 8, 4715 Øvrebø, post@juvetbungy.no, tlf 408 54 742, org. nr: 922 228 833, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den blir bestilt fra nettsiden. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten bestilles.

6. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 4 timer fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra klokkeslettet tjenesten er betalt. 

Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

7. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

8. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

 

 

Vilkår for kjøp av gavekort

 • Gavekortet er datert og er gyldig i ett år fra når Juvet Bungy sender det.
 • Gavekortet kan kun brukes ved booking online på JuvetBungy.no.
 • Gavekortet inneholder en kode som kan brukes kun én gang. For å bruke koden må kunden først legge inn ønsket dato og tidspunkt, klikke på betaling og legge koden inn under feltet “Gavekort / Kode” og trykke Registrer kode.
 • Hopperen må være innenfor vektgrensen som er 40-115 kg.
 • Hopperen må være over 10 år. Er hopperen under 16 år må foreldre eller foresatte sende med skriftlig tillatelse og minst en voksen må være tilstede under selve hoppet.
 • Gavekortet kan ikke refunderes og kan ikke byttes i penger, hverken deler av eller hele beløpet. Gavekortet er kun gyldig for én transaksjon.
 • Kunden er ansvarlig for å sikre seg at detaljene (kontaktinfo og mail-adresse) er riktige før man betaler. Juvet Bungy er ikke ansvarlig hvis man ikke mottar gavekortet på grunn av feil informasjon fra kunden.
 • Gavekortet kan ikke brukes sammen med andre tilbud eller rabattkoder.
 • Hvis din bestilling med et gavekort skulle blitt kansellert av Juvet Bungy, vil et nytt gavekort bli gitt deg.
 • Juvet Bungy er ikke ansvarlig hvis gavekortet er mistet, stjålet, ødelagt eller brukt uten tillatelse, og hvis dette skjer vil gavekortet ikke blir erstattet.

Her finner du oss!

Telefon

321BUNGY (32 12 86 49)

Sosiale medier

Facebook

Instagram

TikTok

Translate »